Integrovaná politika kvality, EMS, OHS  
     
  1. Všeobecně
2. Integrovaná politika
2.1 Jakost
2.2 Životní prostředí
2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví
 
     
 
 
     
  1. Všeobecně
V souladu s požadavky norem ČSN ISO/TS 16949, ČSN EN ISO 14001 a požadavků OHSAS 18001 má společnost vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků.


2. Integrovaná politika

2.1 Jakost
Vedení společnosti se ztotožňuje s principy neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé společnosti a s požadavky neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu.


Zabezpečení jakosti je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti v jednotlivých procesech společnosti.

Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků stále se zlepšujícími službami v oblasti výroby a dodávek kluzných ložisek.

Aktivní spoluprací s dodavateli chce společnost zvyšovat kvalitu jimi dodávaných služeb a produktů.

Vedení společnosti zajistí podmínky pro další rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců a jejich pracovních podmínek tak, aby tito byli způsobilí plnit všechny požadavky této integrované politiky jakosti.


2.2 Životní prostředí
V rámci ochrany životního prostředí se společnost zavazuje:

- Plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým společnost podléhá.
- Identifikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí.
- Zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a neustálé zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování.

2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví
V rámci bezpečnosti a ochrany při práci se společnost zavazuje:

- Plnit požadavky platné legislativy BOZP i jiné požadavky, ke kterým se společnost přihlásila.
- Identifikovat nebezpečí, hodnotit a řídit rizika v oblasti BOZP včetně jejich průběžného hodnocení.
- Zajistit potřebné zdroje pro udržování a neustálého zlepšování systému managementu BOZP a snižovaní nebezpečí a rizik v oblasti BOZP.