Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument zohledňuje zásady zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů naší společností, konkrétní účely zpracování osobních údajů a případné příjemce osobních údajů. Případné předání osobních údajů do třetích zemí probíhá v souladu se smlouvou o předávání osobních údajů uzavřenou s mateřskou společností a pobočkami sídlícími mimo EU. Od 1. 2. 2019 se Japonsko stane zemí s odpovídající ochranou a předávání do této země tak bude probíhat na základě této skutečnosti.

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. „Dozorový úřad“ je Úřad pro ochranu osobních údajů;

1.2. „GDPR“ je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

1.3. „Odpovědná osoba“ je stanovená osoba, která je pověřena komunikací ohledně zpracování osobních údajů společnosti;

1.4. „Osobní údaj“ je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor;

1.5. „Společnost“ je obchodní Společnost DAIDO METAL CZECH s.r.o., se sídlem Švédské valy 1309/6, 627 00 Brno;

1.6. „Subjekt údajů“ je každá fyzická osoba, která navštíví areál DMC nebo webové stránky Společnosti a poskytne jakékoliv osobní údaje Společnosti;

1.7. „Zpracování Osobních údajů“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

1.8. „Žádost“ je jakýkoliv písemný či elektronický podnět či jiné podání, opatřené vlastnoručním podpisem Subjektu údajů, umožňujícím jeho jednoznačnou identifikaci, kterým daný subjekt údajů uplatňuje svá právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení Zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ

2.1. Společnost může v závislosti na účelu návštěvy zpracovávat tyto kategorie Vašich Osobních údajů:

2.1.1. Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul), v případě návštěvy areálu organizace jsou využity za účelem bezpečnosti a ochrany majetku společnosti a v případě návštěvy webových stránek, dodavatelů a odběratelů pro evidenci zájemců o bližší informace ohledně náborových aktivit společnosti.
2.1.2. Vaše kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), v případě návštěvy webových stránek společnosti za účelem navázání kontaktu se zájemcem o bližší informace ohledně probíhajících náborových aktivit společnosti, v případě evidence dodavatelů a odběratelů k možnosti následného navázání případných obchodních vztahů.
 

2.2. Vaše Osobní údaje mohou být za účelem jejich Zpracování předány těmto zpracovatelům:

2.2.1. advokátní kanceláři spolupracující se Společností na základě smlouvy;
2.2.2. zpracovatelům, kteří poskytují Společnosti serverové, cloudové nebo IT služby;
 

2.3. Vaše Osobní údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu:

2.3.1. návštěvníci areálu společnosti – po dobu 1 týdne,
2.3.2. návštěvníci webových stránek – po dobu trvání daného výběrového řízení.
2.3.3. dodavatelé – po dobu jednání o případném uzavření obchodní smlouvy.
 

2.4. Jako Subjekt údajů máte také následující práva:

2.4.1. právo na přístup k Osobním údajům, což znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Zpracovávány, a pokud jsou, pak můžete požádat o poskytnutí kopie Vašich Osobních údajů a o informace za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou Zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení Zpracování či vznést námitku, odkud Vaše Osobní údaje byly získány a zda dochází na základě Zpracování Vašich Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
2.4.2. právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Vašich Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
2.4.3. právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak Zpracovány, (ii) Zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti Zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro Zpracování, (iv) to ukládá zákonná povinnost nebo (v) odvoláte již udělený souhlas se Zpracováním Osobních údajů;
2.4.4. právo na omezení Zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně Zpracování Vašich Osobních údajů, zejména pak pokud (i) popíráte přesnost Vašich Osobních údajů, a to po dobu, potřebnou k tomu, aby Společnost přesnost ověřila, (ii) je Zpracování protiprávní a odmítáte výmaz Vašich Osobních údajů a žádáte omezení jejich Zpracování, (iii) Společnost již Vaše Osobní údaje nepotřebuje pro účely Zpracování nebo (iv) jste vznesli námitky proti Zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi, pak nesmí Společnost Vaše Osobní údaje Zpracovávat;
2.4.5. právo na přenositelnost Osobních údajů, což znamená, že máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a právo předat tyto Osobní údaje jinému správci;
2.4.6. právo vznést námitku proti Zpracování Osobních údajů, což znamená, že Společnost
Vaše Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro Zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
2.4.7. právo podat stížnost na dozorový úřad – obrátit se přímo na úřad na ochranu osobních údajů.
 

2.5. Všechna Vaše výše uvedená práva můžete uplatnit u Odpovědné osoby dle následujících článků těchto Zásad zpracování osobních údajů.

3. ODPOVĚDNÁ OSOBA

3.1. Za účelem vyřizování stížností, podnětů a žádostí subjektů a konzultací Návštěvníků se Společností se určuje Odpovědná osoba, která bude v rámci své pracovní doby vyřizovat přijaté stížnosti, podněty a Žádosti Subjektů údajů a bude dostupná na e-mailové adrese osobniudaje@daidometal.cz či na telefonním čísle 545 425 545 nebo 545 425 567.

3.2. Odpovědná osoba zejména dohlíží na dodržování Zásad ochrany osobních údajů, je pověřena komunikací s Dozorovým úřadem, provádí výmaz Osobních údajů, u nichž došlo v souladu se záznamy o činnostech zpracování k uplynutí retenční doby.

4. POSTUP V PŘÍPADĚ ZJEVNĚ NEDŮVODNÝCH ČI NEPŘIMĚŘENÝCH ŽÁDOSTÍ

4.1. Zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou Žádostí se rozumí zejména:

4.1.1. pokud Subjekt údajů žádá o přístup ke svým Osobním údajům, přenositelnost svých Osobních údajů či uplatňuje své právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, opakovaně, a to během posledního měsíce, přičemž mu jeho Osobní údaje a informace o nich byly poskytnuty ve strojově čitelné a běžně užívané formě či mu bylo potvrzeno, že není předmětem žádného automatizovaného rozhodování, včetně profilování;
4.1.2. pokud musí být z okolností Subjektu údajů zřejmé, že jeho Žádost je bezdůvodná, neboť obdobná Žádost již byla Společností během posledních dvou měsíců zamítnuta;
4.1.3. pokud Subjekt údajů žádá o výmaz či opravu Osobních údajů nebo žádá omezení Zpracování Osobních údajů, ačkoliv tohoto práva v totožném či obdobném rozsahu využil posledních dvou měsíců a ze strany Společnosti mu bylo potvrzeno, že jeho Osobní údaje již nejsou evidovány, že již byly opraveny či že jejich Zpracování bylo omezeno;
 

4.2. V případě, že Odpovědná osoba zhodnotí přijatou Žádost jako zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou, může:

4.2.1. vyřídit takovou Žádost a naúčtovat Subjektu údajů poplatek spojený s vyřizováním Žádosti ve výši 100,- Kč spočívající ve výši administrativních nákladů na její vyřízení, a sice prostřednictvím faktury, zaslané na kontaktní adresu Subjektu údajů uvedenou v Žádosti či jinou známou kontaktní adresu. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši;
4.2.2. odmítnout Žádosti vyhovět.
 

4.3. V případě, že se Odpovědná osoba rozhodne přijaté Žádosti odmítnout vyhovět, informuje o tom Subjekt údajů s uvedením důvodů pro odmítnutí, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od přijetí Žádosti.